Na wzór  •  Pełnomocnictwo  •  Pełnomocnictwo do odbioru przesyłek pocztowych nadesłanych na adres

Pełnomocnictwo do odbioru przesyłek pocztowych nadesłanych na adres

Pełnomocnictwo do odbioru przesyłek pocztowych nadesłanych na adres
.............................................
(miejscowość, data)
.............................................
(imię i nazwisko)
.............................................
.............................................
(adres)
.............................................
(PESEL)
.............................................
(telefon kontaktowy)
.............................................
(nazwa placówki pocztowej)
.............................................
.............................................
(adres)

Pełnomocnictwo

Ja niżej podpisany/a*, zamieszkały/a .................................................................................................................................................................................. (adres z kodem pocztowym) udzielam pełnomocnictwa Panu/Pani ........................................................................................................................ (imię i nazwisko), zamieszkałemu/ej .................................................................................................................................................................................. (adres z kodem pocztowym), nr PESEL ...................................................... do odbioru i kwitowania wszelkich przesyłek kierowanych do mnie i na mój adres zamieszkania. Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne od ...................................................... dnia do dnia ...................................................... (włącznie).

* niepotrzebne skreślić

.............................................
(pieczątka i podpis)

.............................................
(pieczątka i podpis przyjmującego pełnomocnictwo)

Pełnomocnictwo do odbioru przesyłek pocztowych nadesłanych na adres pdf   Pełnomocnictwo do odbioru przesyłek pocztowych nadesłanych na adres odt   Pełnomocnictwo do odbioru przesyłek pocztowych nadesłanych na adres doc  

Opublikowano / ostatnio zmodyfikowano: 2013.07.27