Na wzór  •  Pełnomocnictwo  •  Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy

Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy

Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy
.............................................
(miejscowość, data)
.............................................
(nazwa firmy)
.............................................
.............................................
(adres)
.............................................
(nazwa firmy)
.............................................
.............................................
(adres)

Pełnomocnictwo

Ja, niżej podpisany/a* ............................................................................................................................... (imię i nazwisko wystawiającego) działając w imieniu ....................................................................................................................................... (nazwa firmy) z siedzibą w ........................................................................................................................................... (adres) udzielam pełnomocnictwa ................................................................................................................................................(imię i nazwisko) do występowania w imieniu ............................................................................................................................... (nazwa firmy) z siedzibą w ........................................................................................................................................... (adres) w/do .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. (wymienić zakres pełnomocnictwa lub do czego). Pełnomocnictwo niniejsze nie zezwala na dalsze przekazywanie pełnomocnictw i jest ważne do dnia .................................................................. ..

* niepotrzebne skreślić

.............................................
(pieczątka i podpis)

Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy pdf   Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy odt   Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy doc  

Słowa kluczowe

  • upoważnienie do reprezentowania firmy
  • pismo firmowe
  • upoważnienie do reprezentacji firmy wzór
  • pełnomocnictwo

Opublikowano / ostatnio zmodyfikowano: 2013.07.12