Na wzór  •  Upoważnienie  •  Upoważnienie do odbioru zaświadczenia

Upoważnienie do odbioru zaświadczenia

Upoważnienie do odbioru zaświadczenia
.............................................
(miejscowość, data)
.............................................
(imię i nazwisko)
.............................................
.............................................
(adres)
.............................................
(urząd)
.............................................
.............................................
(wydział)

upoważnienie do odbioru zaświadczenia

Ja, ............................................ niżej podpisany/podpisana*, zamieszkały/zamieszkała* ................................................................................................. ........................................................................................................................................ legitymujący/legitymująca się dowodem osobistym o numerze ...................................................... wydanym przez ................................................................................................................. dnia .................................................. , upoważniam do odbioru zaświadczenia ........................................................................... ....................................................................................................................................... Panią/Pana* ................................................................................................................ zamieszkałego/zamieszkałą* ........................................................................................... ....................................................................................................................................... legitymującego/legitymującą* się dowodem osobistym o nr .................................. wydanym przez ................................................................................................................ dnia ..................................................... .

.............................................
(podpis)

Upoważnienie do odbioru zaświadczenia pdf   Upoważnienie do odbioru zaświadczenia odt   Upoważnienie do odbioru zaświadczenia doc  

Słowa kluczowe

  • zaświadzenie - upoważnienie do odbioru

Opublikowano / ostatnio zmodyfikowano: 2013.10.24