Pełnomocnictwo ogólne

Pełnomocnictwo to dokument poświadczający uprawnienia – w tym wypadku dotyczy występowania w czyimś imieniu.

Pełnomocnictwo ogólne
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
(adres)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
(adres)

Pełnomocnictwo

Ja, niżej podpisany/a* ……………………………………. (imię i nazwisko wystawiającego) upoważniam Pana/Panią* ………………………………. zamieszkałego/ą* w ……………………………………. (adres z kodem pocztowym), legitymującego/ą* się dowodem osobistym ……………………………………………… (seria i numer), wydanym przez ……………… do …………………. (wymienić zakres upoważnienia np: występowania w moim imieniu, wobec…, do odbioru…, itd).

* niepotrzebne skreślić

………………………………………
(pieczątka i podpis)

Pismo należy do grupy pełnomocnictw na które składa się właśnie ogólne a dodatkowo występuje też pełnomocnictwo rodzajowe i szczególne. Więcej na wiki.

Pełnomocnictwo ogólne pdf   Pełnomocnictwo ogólne odt   Pełnomocnictwo ogólne doc  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *