Pełnomocnictwo jednoosobowe dla mniejszych firm

Ja, niżej podpisany właściciel (tu nazwa firmy) posiadającej siedzibę w (adres), wpisanej pod numerem KRS do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w …

Pełnomocnictwo jednoosobowe dla mniejszych firm
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)
………………………………………
(REGON)
………………………………………
(NIP)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
………………………………………
(adres)

Pełnomocnictwo

Ja, niżej podpisany/a ……….. właściciel ……………. (nazwa firmy) posiadającej siedzibę w ………….. (adres), wpisanej pod numerem KRS ……………… do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd ………………… w ……………………. Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy ……………. (kwota/waluta) ustanawiam dla mojej firmy pełnomocnika w osobie Pana/Pani ………… legitymującego/ej się dowodem osobistym ……………… (seria i numer) do wykonywania samodzielnie w imieniu firmy następujących czynności sądowych/pozasądowych: ……………… (wymienić jakich).
* niepotrzebne skreślić

………………………………………
(pieczątka i podpis)
pdf   odt   doc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *