Pełnomocnictwo ogólne

Pełnomocnictwo ogólne wer.2
………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
(adres)
………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………
(adres)

Pełnomocnictwo ogólne

Ja, ………………………………………. niżej podpisany/a ustanawiam ……………………………….. (imię i nazwisko) legitymującego/ą się dowodem osobistym ………………………… (seria i numer) moim pełnomocnikiem, który/a ma prawo w moim imieniu ………………………………. (wymienić co). Wymieniony pełnomocnik nie ma prawa przekazać pełnomocnictwa innym osobom. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia …………………….. .

* niepotrzebne skreślić

………………..
(pieczątka i podpis)
  • jak napisać pełnomocnictwo firmowe ogólne
  • korespondencja firmowa – pismo firmowe – wzór pełnomocnictwa
pdf   odt   doc  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *